Stylistická úprava bakalářské práce

Stylistická úprava bakalářské práce

Volba stylu je v případě závěrečné práce poměrně jednoduchá, jedná se o vědecký text, proto také musíte používat vědecký styl a odbornou terminologii. Tu má pochopitelně každý obor jedinečnou a je Vaší povinností jako autora odborného textu se s ní nejenom seznámit, ale také ji vhodně používat. Její nesprávné použití totiž nesvědčí jen o autorově malém rozhledu, ale může celý text posunout jiným, nezamýšleným směrem, protože daný termín je v daném oboru zcela jednoznačně definován.

Vedle samozřejmostí jako je gramatická správnost textu, vědecký styl a vhodná volba slov obecně, je nutné dbát na skutečnost, zda některého slova neužíváme příliš často. Text je potom jednotvárný a pro čtenáře ubíjející.

Pozor při používání zkratek, každou musíte na místě jejího prvního výskytu vysvětlit nebo ještě lépe, dát do závorky za první výskyt slova, které budete zkracovat. Jedná se samozřejmě o specifické zkratky, které nejsou všeobecně známy, např. názvy institucí. Běžné zkratky jako je např. nebo apod. závorkou vysvětlovat nemusíte. Je ale vhodné vysvětlit i jinak všeobecně známé zkratky jako je třeba Evropská unie (EU). Zde vycházíte z předpokladu, že potenciální čtenář se se zkratkou doposavad nepotkal. Totéž platí pro používané symboly. V tomto směru Vám velmi usnadní práci, a čtenáři umožní větší komfort při čtení, seznam zkratek a symbolů uvedený na začátku.

Často problematickým bodem je rozhodnutí, v jaké formě máte text psát. Je možné použít neutrální formu, která se dobře hodí k vědeckému textu, ovšem klade větší nároky na stylistické zpracování. Je totiž nevhodné a leckdy i stylisticky chybné používat v tomto neutrálním stylu zvratné příslovce „se“ (těžko můžete použít třeba: „domnívá se, že, dokazuje se, že …“ musíte zvolit formu: „existuje domněnka, že, je dokázáno, že“). Můžete se také rozhodnou pro používání první osoby plurálu, tedy „my“. Použitím této formy vtahujete do čtení publikum jako spoluautory, ale oslabujete vlastní autorství. Konečně poslední formou psaní je použití první osoby v singuláru, tedy „já“. Pro závěrečnou práci, zejména s praktickou částí, je to velmi vhodná forma. Pozor jen na příliš kategorická tvrzení, která nejsou podložena znalostmi nebo praxí.

 

Praktická rada: Velmi často se autor závěrečné práce domnívá, že je přímo jeho povinností používat množství cizích slov. Pozor na to! Text, pokud jej zaplavíte cizími slovy, bude nejenom nesrozumitelný laickému publiku, ale bude působit velmi strojeně. Snad právě zde nejvíc platí známé „Všeho s mírou!“

Nepodceňujte gramatickou správnost textu. Většina vedoucích prací i oponentů na tento prvek velmi dbá a hodnotí skrz něj Vaši celkovou úroveň. Není žádná ostuda nechat si práci z tohoto pohledu zkontrolovat odborníkem. Nemáte-li na profesionální korekturu dost finančních prostředků, určitě práci nechte alespoň přečíst někomu, o kom víte, že gramatiku ovládá.