Práce s literaturou

Práce s literaturou pro bakalářské práce

Při tak velkém množství literatury, jakou potřebujete při tvorbě závěrečné práce, je nutné volit i adekvátní způsob jejího zpracovávání. Nejprve byste si měli text přečíst informativně, což znamená, že si přečtete úvod (či úvody kapitol), názvy kapitol, nadpisy, zvýrazněné části textu atd. To Vám dá základní přehled, z něhož si vyberete relevantní části textu. Ty potom podrobíte běžnému čtení. Při něm byste měli být schopni určit další využití textu, určit jestli obsahuje vhodné myšlenky, citace, zda je nutné jej detailněji prostudovat. Závěrečnou fází četby je tzv. důkladné čtení. To je předpokladem pro vytvoření detailnějších poznámek nebo výtahu z textu.

Po zpracování literárních pramenů (ale i těch neliterárních) přichází na řadu roztřídění získaných informací. Nejpraktičtější třídění je pravděpodobně to podle osnovy práce, kdy si řadíte získané informace k jednotlivým kategoriím. Možné je samozřejmě i jiné členění např. podle míry Vašeho ztotožnění se s textem.

Poslední fází zpracování literárního zdroje je jeho interpretace a korelace s již napsanými částmi práce nebo dalšími získanými poznatky. Tato fáze již spadá do samotné tvorby závěrečné práce.