Bakalářské práce – úvod

Bakalářské práce

Při ukončení studií na vysokých školách v rámci tříletého bakalářského studijního programu musejí studenti prokázat svou znalost oboru zhotovením bakalářské práce se zvoleným tématem. Tato témata si studenti mohou vybrat ze seznamu poskytnutého profesory nebo mohou přijít s vlastním tématem.

Bakalářské práce – náležitosti

Pro bakalářské práce platí přísná pravidla. Každá bakalářská práce by měla prokázat schopnost analytického myšlení, orientace v daném subjektu a také schopnost argumentovat, a vyvozovat závěry a cíle. Ačkoli na bakalářské práce nejsou kladeny tak vysoké nároky jako na diplomové práce co se vlastní invence týče, přesto musejí být bakalářské práce také vlastním dílem autora, lze samozřejmě využívat citace a parafráze, ale každá bakalářská práce by měla obsahovat vlastní studentovu myšlenku, vlastní závěry. Délka bakalářské práce by měla být 72 000 znaků včetně mezer, což tvoří přibližně 40 normostran textu. Je třeba dodržovat jednotnou grafickou úpravu.

Pro bakalářskou práci jsou u pokynů jednotlivých vysokých škol vydány jednotlivé pokyny a doporučení pro úpravu a náležitosti vypracování bakalářské práce, které se mohou pro různé školy lišit. Proto je třeba vždy zkontrolovat pravidla vydaná Vaší školou.

Bakalářská práce se vždy dělí na úvod, teoretickou část, analytickou (praktickou) část a shrnutí. Nezbytnou součástí je seznam použitých zdrojů, z kterých student čerpal. Tyto zdroje musejí být označeny u každé citace či parafráze v dokumentu. Na konci je také možno zařadit seznam příloh – obrázků, tabulek apod. (pokud je student nezařadil přímo v dokumentu).

Bakalářské práce – odevzdání

Při odevzdávání jsou bakalářské práce svázány pevnou vazbou, přílohu umístěnou v kapse vazby tvoří bakalářská práce v elektronické podobě na CD nebo DVD a to v nepřepisovatelném formátu. Celý dokument by měl být ve formátu PDF (nejčastěji), který není možno dále upravovat.